MENY
Sigurimi nga aksidentet personale
Në punë, në udhëtim, në sport,
aksidentet ndodhin dhe mund
t`ju lënë në një pozitë të vështirë
me shpenzime të paplanifikuara.
Merrni ofertë për çdo sigurim brenda pak minutash
Kurseni shumë me një çmim të ulët
Çmimi mesatar për sigurim grupor është ~15 euro për një vit, dhe mund t`ju kursej deri në 17.000 euro, në rast të një aksidenti të zakonshëm si thyerja e këmbës, lëndimi i dorës etj. Sigurimi nga aksidentet personale ju mbulon juve financiarisht në rast të vdekjes apo lëndimit që ndodhë gjatë periudhës së sigurimit.
Kompensimi ditor
 
Kompensimi ditor

Nëse ju pësoni një lëndim dhe si pasojë jeni i paaftë përkohësisht, ne do t'ju paguajmë kompensimin ditor siç tregohet në policë për secilën ditë të paaftësisë së përkohshme siç është e konfirmuar nga mjeku, në maksimum prej 200 ditë në vazhdimësi.
Shpenzimet mjekësore për lëndime si pasojë e aksidentit


Nëse ju pësoni një lëndim dhe keni nevojë për marrjen e trajtimit mjekësorë, ne do të paguajmë për shpenzimet e mjekimit, operacionit, hospitalizimit, trajtimit dentar, shpenzimet e arsyeshme apo të nevojshme për fizioterapinë, sipas kushteve në kontratë.
 
Vdekja aksidentale
 
Vdekja aksidentale

Nëse ju jeni të përfshire në një aksident dhe si pasojë e këtij aksidenti ju vdisni brenda periudhës 12 mujore nga data e aksidentit, ne do t'i paguajmë përfaqesuesit tuaj personal ligjor deri në limitin maksimal.
Paaftësia e përhershme


Nëse jeni përfshirë në një aksident që ju shkakton në lëndim dhe vetëm si pasojë e këtij aksidenti ju mbeteni përgjithmone i paaftë brenda periudhës 12 mujore nga data e aksidentit, ne do t'ju paguajmë deri në limitin maksimal siç është e cekur në policë
 
Përfitime shtesë

Edhe në këto raste, Scardian bënë kompenzimin:

a. Trazira, greva, rebelime civile, rrëmbim, vrasje apo sulm

b. Zhdukja

c. Ngulfatja me tym, shkumë helmuese, gaz apo ujë

d. Aborti spontan si pasojë e aksidentit
Teritori i mbulimit

Kjo policë ju mbulon juve gjatë qëndrimit tuaj në Kosovë dhe gjatë kohës kur ju udhëtoni jashtë Kosovës për periudhën jo më shumë se 180 ditë në vazhdimësi nga data e largimit nga Kosova.

Nëse ju planifikoni të qëndroni më shumë se 180 ditë në vazhdimësi jashtë Kosovës, ne mund të dakordohemi të zgjerojmë mbulesën siguruese, varësisht nga vendimi ynë dhe primi shtesë.
Përjashtimet

Janë disa raste që përjashtohen nga ky sigurim, të cilat janë të cekura në policën e juaj.
Ju duhet të ndërmerrni paraprakisht të gjithë kujdesin e arsyeshëm për t'iu shmangur lëndimeve dhe të ndërmerrni të gjitha hapat e nevojshëm për zvogëlimin/minimizimin e dëmeve.

Disa nga rastet kur polica nuk vlenë jane:

1. Paaftësia apo vdekja që shkaktohet nga sëmundja (për shembull, sulmi në zemër apo infarkti) dhe jo nga lëndimi.

2. Çfarëdo paaftësi fizike që ka ekzistuar para fillimit të policës

3. Në rast se ju jeni i/e pa punë në kohën e aksidentit (vetëm në rast të kompenzimit ditorë)

Scardian LLC Na kontaktoni
që t'ju përgatisim
ofertën menjëherë.
Emri dhe mbiemri:
Emaili:
Numri i telefonit:
Produkti i zgjedhur:
Komuna:
Kodi i sigurise:
refresh
Komente shtese:
Scardian J.S.C.
Sigurisht, SCARDIAN